دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، شهریور 1398، صفحه 1-100 

علمی پژوهشی

بررسی تجارب زیسته معلمان از فرسودگی شغلی: مطالعه پدیدار شناسانه

صفحه 1-14

محمد باردل؛ قهرمان مددلو؛ نسرین حسین پور؛ مسعود ولیزاده


پیش بینی خودکارآمدی بر اساس مولفۀ دغدغه های حرفه ای معلمان زن دبیرستان

صفحه 63-71

راضیه کاربخش؛ الهه ذبیحی جلالی زواره؛ محبوبه سادات سیدی