انتخاب دکتر یحیی معروفی به عنوان مدیرمسئول جدید فصلنامه توسعه حرفه ای معلم

طی نامه ای به شماره 2942/600/ 50000/د مورخ 95/3/17 از سوی دکتر ساکی معاونت محترم پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان دکتر معروفی به عنوان مدیرمسئول جدید فصلنامه توسعه حرفه ای معلم معرفی شدند.