راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

1. ویژگی های محتوایی:

 • مقاله با اصول فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جامعه مغایرت نداشته باشد.
 • همسو با اهداف و محورهای فصلنامه علمی پژوهشی توسعه حرفه‏ای معلم باشد.
 • رویکرد مقاله، کمی، کیفی و یا ترکیبی از هر دو حالت باشد. 
 • مقاله حاوی اندیشه‏های نو باشد.
 • بر جنبه‏های کاربردی تأکید شده باشد.

 

2. ساختار مقاله:

 • صفحه عنوان:  نام و نام خانوادگی ، رتبه علمی، وابستگی سازمانی، آدرس الکترونیکی، شماره تماس، فکس و نشانی کامل پستی محل کار نویسنده، قید شده باشد.
 • چکیده: در حداکثر 250 کلمه به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شود و شامل هدف، روش‌شناسی و یافته‌ها باشد.
 • کلیدواژه: شامل 3 تا 5 کلمه باشد و به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شود.
 • مقدمه: شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، مبانی نظری و پیشینه، سؤالات/فرضیه‌های پژوهش باشد.
 • روش‌شناسی پژوهش: شامل روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار اندازه‏گیری، روایی و پایایی ابزار، روش کار، و شیوه تجزیه و تحلیل داده‏ها باشد.
 • یافته های پژوهش: یافته‏ها به ترتیب سؤالات یا فرضیه ها ارائه شوند.
 • بحث و نتیجه‌گیری
 • فهرست منابع و مأخذ

3. ویژگی‌های ظاهری مقاله:

 • متن مقاله به صورت تک ستونی تنظیم شود.
 • نکات ویرایشی و نگارشی رعایت شود.
 • حاشیه بالای صفحه: 2.54 سانتی‏متر؛ حاشیه پایین: 2.54 سانتی‏متر؛ حاشیه سمت راست: 3 سانتی‏متر و حاشیه سمت چپ: 2.54 سانتی‏متر باشد.
 • نگارش مقالات با قلم (B Nazanin) و اندازه 13، با فاصله بین خطوط (Single) در محیط Word2007  تنظیم شده باشد. برای عبارات و واژه‏های انگلیسی از فونت (Times New Roman 11) استفاده شود.
 • مقاله حداکثر در 20 صفحه تنظیم شود.
 • استناد درون‌متنی و پایان‌متنی بر اساس الگوی ویراست ششم APA تنظیم شود.

4. یادآوری:

 • مقاله ارسالی نباید از قبل در هیچ نشریه‌ای به چاپ رسیده باشد.
 • هیات تحریریه فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد است.
 • مقالات دریافتی مسترد نمی‏شود.
 • مسئولیت دیدگاه‌های مطرح‌شده در مقالات، بر عهده نویسنده (نویسندگان) مقالات می‌باشد.
 • حقوق معنوی مقالات چاپ شده برای فصلنامه توسعه حرفه‏ای معلم، محفوظ است و نقل مطالب با ذکر منبع، بلامانع است.
 • ترتیب چاپ مقالات در نشریه، هیچ ارتباطی با ارزش علمی مقالات ندارد.