اصول اخلاقی انتشار مقاله

 مقاله‌های دریافتی، نخست به وسیله‌ هیأت تحریریه نشریه بررسی خواهند شد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند، برای ارزیابی برای سه نفر از داوران صاحب نظر ارسال خواهند شد. برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌شود. اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ها نخواهد داشت. همچنین نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

ملاحظات اخلاقی که نویسندگان باید رعایت کنند:

1. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی؛ و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست. 

2. مقاله یا بخشی از آن نباید در مجله‌ای دیگر(داخل یا خارج از کشور) در حال بررسی بوده، به چاپ رسیده یا هم‌زمان برای سایر نشریه ­ها ارسال شده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.

3. مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تأییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر خواهد شد.

 نحوه ارسال مقاله:

ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس: http://tpdevelopment.cfu.ac.ir انجام می‌شود.

 شرایط کپی رایت:

اجازه دانلود رایگان و بدون محدودیت مقالات این فصلنامه برای تمامی محققین وجود دارد. هرگونه نسخه برداری و استفاده از محتوای مقالات این فصلنامه، مشروط به استناد به مشخصات کامل مقاله (شامل: عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان، نام فصلنامه، دوره و شماره) است. ضمناً اجازه ایجاد پیوند (لینک) به فصلنامه و "متن کامل" مقالات وجود دارد.

از آنجایی که صداقت و راستی در انجام تحقیقات علمی، مبنای کار سردبیر و اعضای هیأت تحریریه نشریه می­ باشد، لذا هیات تحریریه، رعایت اخلاق پژوهش در تدوین مقالات را سرلوحه کار خود قرار داده و بر این اساس، اقدام به  عضویت در کمیته (COPE) نموده است.