نظریه زمینه‌ای یادگیری به روش معکوس: ایجاد یادگیری به روش معکوس در کلاس درس

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

فرهنگ از مهم‌ترین و پرکاربردترین مفاهیم در علوم اجتماعی است. کسب چنین رتبه و جایگاهی در نظر و عمل، مرهون تجارب متعدد در دوره جدید جهت شناسایی متغیرهای کلیدی در تحولات جوامع انسانی می‌باشد. از کارکردهای متفاوت فرهنگ می‌توان به نقش آن در کلاس درس اشاره کرد، به‏ویژه در ضمن یادگیری به شیوه‌های جدید از جمله یادگیری به شیوه معکوس که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارتی هدف اصلی پژوهش حاضر  بررسی ایجاد یادگیری معکوس در کلاس درس است. روش این پژوهش از نوع کیفی با استفاده از نظریه زمینه‌ای است. میدان تحقیق، مدارس ابتدایی در پایه‌های پنجم و ششم شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 96-95 است. ابزار اصلی تحقیق حاضر، مصاحبه نیمه‌ساختار یافته است و مشارکت‌کنندگان شامل پنج نفر از معلمانی هستند که روش یادگیری معکوس را اجرا کرده‌اند. داده‌های گردآوری شده از طریق روش کدگذاری استراوس و کوربین تحلیل شدند و برای اعتباریابی یافته‌ها از معیارهای چهارگانه گابا و لینکلن استفاده شد. نتایج نشان داد برای ایجاد یادگیری به شیوه معکوس باید به عواملی از جمله تسلط کامل معلم، انگیزه‌دهی به دانش‌آموز، باور معلم نسبت به توانایی انجام کار، سیاست‌های تشویقی مدرسه و اداره، منابع و امکانات مورد نیاز، مشوق بودن مدرسه، آگاهی بخشی به خانواده‌ها، پویایی کلاس درس، باور معلم به اثربخشی یادگیری به شیوه معکوس، باور معلم نسبت به دانش‌آموز، به­روز بودن اطلاعات معلم، خارج شدن از چهارچوب‌ها و قوانین سنتی، پیش ­فرض‌های فرهنگی نهفته در مورد نقش معلم و علاقه به هدایت­شدن توسط معلم توجه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Grounded Theory Study of Learning through the Flipped Method: Learning through the Flipped Method in the Classroom

نویسندگان [English]

  • Bijan Abdollahi 1
  • Arezoo Ahmadabadi 2
1 Associate professor, Department of Educational Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran
2 Ph.D Student of Educational Management, Department of Educational Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

Culture is one of the most important and frequently used concepts in social sciences. Achieving such a position in theory and practice is due to numerous experiences in the new era to identify key variables in the developments of human societies. Of the different cultural functions, one can point to its role in the classroom, especially while learning new ways, including Flipped learning, which has been investigated in this study. In other words, the main purpose of this study is to examine the Flipped learning culture in the classroom. This research is a qualitative study based on grounded theory. The research field of this study is the fifth and sixth grades of elementary schools in the city of Neishabur in the academic year of 1395-96 (2016-2017). The main data collection instrument is semi-structured interview, and the participants are five elementary teachers who implemented the Flipped Learning method. Collected data was analyzed by Strauss and Corbin coding method, and was validated via Goba and Lincoln quadratic criteria. The results showed that in order to create a learning culture in Flipped way, we should consider factors such as teacher's full mastery, students’ motivation, teacher's belief in the ability to do work, school and management incentive policies, resources and facilities needed, school encouragement, family awareness, classroom dynamics, teacher's belief in the effectiveness of Flipped learning, teacher's belief in student knowledge, teacher's up-to-date information, traditional frameworks and laws, cultural preconceptions covert in the role of teacher and the interest in being driven by the teacher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher
  • classroom
  • Flipped learning
  • Grounded Theory