اعطای درجه علمی ترویجی داخلی به نشریه توسعه حرفه‏‏ ای معلم

در شانزدهمین نشست شورای تخصصی نشر دانشگاه فرهنگیان، از دوره3، شماره1(شماره پیاپی7) بهار 1397 به نشریه توسعه حرفه‎ای معلم، درجه علمی ترویجی داخلی اعطا شد.