اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی نجفی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان-همدان

a.najafi44yahoo.com
09188141082

سردبیر

دکتر محمدرضا یوسف زاده

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

profs.basu.ac.ir/yousefzadeh/index.php?pc
yousefzadeh2002yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا یوسف زاده

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

profs.basu.ac.ir/yousefzadeh/index.php?pc
yousefzadeh2002yahoo.com

دکتر یحیی معروفی

برنامه ریزی درسی سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان کردستان

yahyamarofiyahoo.com

دکتر سیروس قنبری

علوم تربیتی- مدیریت آموزشی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

siroosghanbariyahoo.com

دکتر اردشیر شیری

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه ایلام

shiri_ardeshiryahoo.com

دکتر فرهاد سراجی

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

http:elearner.blogfa.com
fserajigmail.com

دکتر اسد حجازی

مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان

a_hejazicfu.ac.ir

دکتر نصراله عرفانی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه پیام نور همدان

erfani_nasr1344yahoo.com

دکتر حسین قاسم پور مقدم

برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان-پردیس نسیبه تهران

hgpm92gmail.com
9123004086

دکتر سید رسول حسینی

مدیریت آۀموزشی دانشگاه فرهنگیان-تهران

hosseinirasulyahoo.com
09126162205

ویراستار انگلیسی

دکترمحمدهادی محمودی

آموزش زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا

mhmahmoodigmail.com

ویراستار ادبی

دکتر محمد پاک‎نهاد

ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مقصودی همدان

mpaknahad7gmail.com

ویراستار

دکتر الهام عرفانی آداب

دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر همدان

erfani.er88gmail.com

مدیر داخلی

دکتر مریم ترکاشوند

زبان و ادبیات فارسی معاون آموزشی، فرهنگی و پژوهشی پردیس شهید باهنر همدان

torkashvand.magmail.com

صفحه آرا

خانم مهرانگیز جمشیدی

آموزش و پرورش

mjam6395gmail.com