اهداف و چشم انداز

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی تربیت حرفه ای معلم

رویکردها و الگوهای توسعه حرفه ای معلم

پژوهش های معلم محور(درس پژوهی- اقدام پژوهی- تدریس پژوهی) و توسعه حرفه ای معلم

کارورزی و توسعه حرفه ای معلم

محیط های مجازی، قابلیت های فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات) و توسعه حرفه ای معلم

مطالعات تطبیقی و توسعه حرفه ای معلم

رویکردها و الگوهای تدریس و توسعه حرفه ای معلم

آسیب شناس و توسعه حرفه ای معلم

نظام ارزشیابی و توسعه حرفه ای معلم

نظام گزینش، تربیت و نگهداری معلم و توسعه حرفه ای معلم

نکته: اهداف در جهت بهره گیری از دیدگاه ها و یافته های اصیل پژوهشی نظریه پردازان و پژوهشگران، اندیشمندان و همه افراد علاقمند جهت ایجاد تقویت و بسط دانش، بینش و توانش و اخلاق حرفه ای معلمان است.