دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، شهریور 1401، صفحه 1-102 

علمی پژوهشی

تأثیر روش تدریس به شیوه مشارکتی بر احساس تعلق به مدرسه و کیفیت کار گروهی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه

صفحه 1-15

محمدحسین کاظمی؛ معصومه آتشین؛ عباس نجفی پور تابستانق؛ وحید بنیسی؛ نسرین بیدل