دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 21، آذر 1400 
نقش ابعاد رهبری تحول‌گرای مدیران مدارس در یادگیری سازمانی مدرسه

صفحه 55-70

سیروس قنبری؛ جمال عبدالملکی؛ سالار عبدالملکی؛ پروانه حیدری؛ اوسط عبدالملکی