دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، خرداد 1400، صفحه 1-119 

علمی پژوهشی

پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس تحمل ابهام و خودشفقت‌ورزی

صفحه 1-15

کامران مالکپور لپری؛ اعظم بختیاری رنانی