عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان: ارائه مدل ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی الگوی روابط ساختاری عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان شهر کرج انجام شد. پژوهش حاضر از نوع طر حهای همبستگی بوده و تعداد 180 معلم دور ههای س هگانه آموز ش و پرورش شهر کرج به روش نمون هگیری تصادفی خوش های چندمرحل های در پژوهش شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه محق قساخته عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ ) 1981 ( بود. برای تحلیل داد هها از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل استرس شغلی و نگرش شغلی به طور مستقیم و عوامل توازن کار-خانواده، توسعه حرفه ای، حمایت مدیران و حمایت همسر از طریق عامل نگرش شغلی بر فرسودگی شغلی مؤثرند. مدل پژوهش توانست 35 درصد واریانس فرسودگی شغلی معلمان را تبیین کند. شاخ صهای برازش مدل نیز در حد مطلوبی بودند. همه متغیرهای مدل بر فرسودگی شغلی معلمان ضریب اثر معناداری داشتند. جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی معلمان برنام ههایی برای بهبود نگر شهای شغلی معلمان از طریق توجه به مؤلف ههای فردی، خانوادگی و سازمانی مدل حاضر اجرا شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Structural Equation Model of Factors Affecting Teachers’ Burnout

چکیده [English]

Burnout refers to negative changes in an employees’ attitude and behaviour reflecting work tensions. It mostly appears in jobs which involve close human relationships between people in most work hours. The present study with a descriptive and correlational design aimed to identify factors affecting teachers’ burnout. The population comprised all teachers working in four areas of the city of Karaj. A sample of 180 Teachers chosen through cluster multistage random
sampling participated in this research. The instruments include demographic questionnaire, Maslach Burnout
Inventory (1981) (MBI) and a researcher-made inventory concerning factors affecting burnout. The data were analyzed using Pearson correlation and path analysis. After establishing the validity (i.e. the correlations between the components) and reliability (i.e. Cronbach α) of the researcher-made questionnaire through exploratory and confirmatory factor analysis, the proposed model was tested. Accordingly, job stress and job attitudes directly affected teacher burnout.
In addition, work-family balance, professional development, management support and spousal support affected teacher burnout through job attitudes. This model could explain 35 percent of variance of teacher burnout. The goodness-of-fit indexes were satisfactory. All variables had significant correlations with teacher burnout. It is suggested that teacher burnout can be avoided by implementing programmes concerning the improvement of teacher attitudes if the individual,
family and organizational characteristics of the model are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career development
  • job attitudes
  • Job Burnout
  • management support
  • work-family balance