بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‎ها و تهدیدهای ارزشیابی توصیفی در درس ریاضی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش و پرورش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سقز، سقز، ایران

2 دکتری سنجش و اندازه‏گیری آموزشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای ارزشیابی توصیفی در درس ریاضی پایه چهارم دوره ابتدایی شهرستان سقز انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان پایه چهارم دوره ابتدایی شهرستان سقز در سال تحصیلی 1397-1396 می‏ باشد. تعداد 130 نفر معلم به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه محقق‏ ساخته 58 گویه ‏ای در مقیاس لیکرت با طیف پنج‌درجه‌ای (خیلی ‏زیاد، زیاد، تاحدودی، کم و خیلی‏ کم) گردآوری شدند. روایی محتوای پرسشنامه با مراجعه به نظر متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش اجرای مجدد، مورد بررسی قرار گرفت. ضریب پایایی 0/94 به ‏دست آمد. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از آزمـون‌هـای t تک ‏نمونه‌ای و آزمون فریدمن به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که ارزشیابی توصیفی، دارای نقاط قوت‌ مهمی ازجمله کاهش اضطراب امتحان ریاضی در دانش‌آموزان می‌باشد. مهم‌ترین ضعف‌های اجرای ارزشیابی توصیفی نیز عبارتند از تعداد بالای دانش‌آموزان در کلاس و عدم اعتقاد اغلب والدین به ارزشیابی توصیفی. مهم‌ترین فرصت‌های ارزشیابی توصیفی عبارتند از افزایش روحیه مشارکت در بین دانش‌آموزان. مهمترین تهدیدهای ارزشیابی توصیفی عبارتند از عدم امکان مقایسه دقیق بین دانش‌آموزان از نظر میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی. یافته‌ها همچنین نشان داد که بین نظرات معلمان زن و مرد در خصوص نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای ارزشیابی توصیفی، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Weaknesses, Strengths, Opportunities, and Threats of Descriptive Evaluation in Mathematics

نویسندگان [English]

  • Touran Alaei 1
  • Ebrahim Mohammadpour 2
1 M.A. of Primary Education, Islamic Azad University, Saqqez Branch, Saqqez, Iran
2 PhD of Educational Measurement, Instructor of Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats of descriptive evaluation in the fourth-grade mathematics of primary school in the city of Saqqez. In this descriptive study, the research population included all the fourth- grade teachers of primary school in the mentioned city in the academic year of 2017-2018. As the sample, 130 teachers were selected using simple random sampling method. The data was collected using a researcher-made questionnaire which included 58 items in a five-point Likert scale (very high, high, somewhat, low and very low). The content validity of the questionnaire was approved by the experts and its obtained reliability, using the test re-test method, was 0.94. The data, descriptive measures, one-sample t-test, and Friedman test, was analyzed using SPSS-24 software. The results indicated that the descriptive evaluation has a number of important strengths, including the anxiety reduction of mathematics exams in students. The most important weaknesses in the implementation of this evaluation are the high number of students in the class and the lack of most parents' confidence in this evaluation method. Its most important opportunity is increasing the morale of participation among students. Meanwhile, descriptive evaluation faces noticeable threats, such as the lack of feasibility for accurate comparison between students in terms of their learning and progress. The findings also revealed that there is no significant difference between the views of male and female teachers concerning the strengths, weaknesses, opportunities and threats of descriptive evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • descriptive evaluation
  • Strengths
  • Threats
  • Opportunities
  • weaknesses