نقش حرفه‌ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش حرفه ‏ای‏ گرایی معلمان در اثربخشی مدرسه بود. جامعه پژوهش، کلیه معلمان مدارس هوشمند منطقه 5 شهر تهران شامل 1109 نفر بودند. از این جامعه با روش نمونه ‏گیری تصادفی ساده، نمونه ‏ای با حجم 240 نفر انتخاب شدند. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات  همبستگی است. جهت گردآوری داده ‏ها از پرسشنامه محقق ساخته 30 سؤالی حرفه ‏ای ‏گرایی معلمان بر مبنای مدل ساچز (2003) و از پرسشنامه محقق ساخته 18 سؤالی اثربخشی مدرسه بر مبنای مدل چن و لین(2011) استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از آزمون ‏های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد، نتایج بیانگر پایایی و روایی ابزار بود. جهت تحلیل داده ‏ها از آزمون‏ های  توصیفی (شاخص ‏های مرکز و پراکندگی) و استنباطی ( آزمون ‏های تی تک نمونه ‏ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره خطی) با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که حرفه ‏ای‏ گرایی معلمان رابطه  مثبت، مستقیم و معناداری با اثربخشی مدارس هوشمند و ابعاد آن در سطح آلفای 0/05 دارد، همچنین ابعاد حرفه ‏ای‏ گرایی معلمان با اثربخشی مدارس هوشمند در سطح آلفای 0/05، رابطه مثبت، مستقیم و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Teachers’ Professionalism on School Effectiveness

نویسندگان [English]

  • Sirus Ghanbari 1
  • Mohsen Ahmadi 2
  • Jamal Abdolmaleki 3
  • Nasrin Heidari Soorshejani 3
  • Morteza َAmani 4
1 Associate Professor, Department of Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Master of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student of Educational Management, Department of Education, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
4 Ph.D. Student of Educational Management, Department of Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of teachers’ professionalism in school effectiveness. The research population, 1109 people, consisted of all the teachers of smart schools in district 5, Tehran, from which 240 subjects were selected using simple random sampling. This quantitative, descriptive research followed a survey-correlation design. The instruments employed included a researcher-made 25-item questionnaire about teachers' professionalism based on the Sachs model (2003) and a researcher-made 18-item questionnaire on school effectiveness based on the Chen and Lane model (2011). The reliability and validity of the instruments were measured by using Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis, respectively. The results indicated that the reliability and validity were desirable. For data analysis, descriptive (center and scatter plot) and inferential (single sample, Pearson correlation coefficient and linear multivariate regression) statistics were employed by using SPSS software. The findings revealed that the teachers' professionalism had a positive, direct and significant relationship with the effectiveness of smart schools and its components (α>0.05). In addition, the components of teachers' professionalism had a positive, direct and significant positive effect on the effectiveness of smart schools (α>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Professionalism
  • School Effectiveness
  • smart schools