پیش‌بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس تحمل ابهام و خودشفقت‌ورزی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 . استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش­بینی فرسودگی شغلی معلمان بر اساس تحمل ابهام و خودشفقت­ورزی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کمی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش معلمان مقطع متوسطه شهرستان شهرکرد، مشغول یه خدمت در سال تحصیلی 1399-1400 هستند که با روش نمونه­گیری خوشه­ای تصادفی 100 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (1981) و خودشفقت­ورزی نف (2003) و تحمل ابهام مک لین (1993) استفاده شد. روایی محتوایی و صوری هر سه پرسشنامه توسط متخصصان در حوزه مربوطه مورد تأیید قرار گرفت. جهت بررسی خصیصه پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و بر اساس آن پایایی پرسشنامه­ها به ترتیب 70/0، 73/0 و 78/0 به‌دست آمد. نتایج بررسی فرضیه‌ها‌‌ با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که می­توان با توجه به متغیرهای تحمل ابهام و خودشفقت­ورزی، فرسودگی شغلی را پیش­بینی کرد. نتایج، نشان دهندۀ این است که بین متغیر خودشفقت­ورزی و تحمل ابهام با فرسودگی شغلی رابطه معنادار منفی وجود دارد (05/0>p)؛ بنابراین هرچه خودشفقت­ورزی و تحمل ابهام بالاتر باشد میزان فرسودگی شغلی پایین­تر است. از این رو، پیشنهاد می­شود مدارس جهت کاهش فرسودگی شغلی به پرورش تحمل ابهام و شفقت به خود به‌عنوان ابزاری برای افزایش رضایت شغلی استفاده نمایند و مشاوران مدارس برنامه‌ای مبتنی بر تحمل ابهام و شفقت به خود جهت کاهش فرسودگی شغلی معلمان طراحی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Teachers' Burnout Based on Tolerance of Ambiguity and Self-Compassion

نویسندگان [English]

  • kamran malekpour lapari 1
  • Azam Bakhtiarirenani 2
1 PhD candidate of management of higher education, faculty of management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational, Sciences, Payame Noor University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to predict teachers' burnout based on their tolerance of ambiguity and self-compassion. This research is applied in terms of purpose and correlational in terms of method. The statistical population includes high school teachers in Shahrekord who were teaching in the academic year of 1399-1400. One hundred teachers were selected via random cluster sampling as the research sample. To collect data, burnout questionnaire (Maslach, 1981), self-compassion (Neff, 2003) and ambiguity tolerance questionnaire (McLean, 1993) were used. The content and face validity of all three questionnaires were confirmed by experts in the relevant field. Cronbach's alpha test was used to estimate the reliability of the instruments; The reliability of the questionnaires was calculated to be 0.70, 0.73 and 0.60, respectively. The results of multiple-regression (significance level of .05) showed that it is possible to predict the participants’ burnout based on the variables of tolerance of ambiguity and self-compassion. There is also a significant negative relationship between jobs burnout and the other variables (p <0.05). Therefore, the higher the compassion for oneself or tolerance of ambiguity, the lower the rate of burnout among the teachers. Based on the findings of this study, it is recommended that schools officials and counselors help to increase the level of tolerance of ambiguity and self-compassion as a way to reduce job burnout among teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnout
  • tolerance of ambiguity
  • Self-compassion