اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر یحیی معروفی

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی عضو هیات دانشگاه کردستان و سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان کردستان

yahyamarofiyahoo.com

سردبیر

دکتر محمدرضا یوسف زاده

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

profs.basu.ac.ir/yousefzadeh/index.php?pc
yousefzadeh2002yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نعمت اله عزیزی

برنامه ریزی آموزشی استاد دانشگاه کردستان

n.aziziuok.ac.ir

دکتر رحمت الله مرزوقی

رشته مطالعات برنامه درسی استاد دانشگاه شیراز

rmarzoghirose.shirazu.ac.ir

دکتر سیروس قنبری

علوم تربیتی- مدیریت آموزشی دانشیارگروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

siroosghanbariyahoo.com

دکتر اردشیر شیری

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه ایلام

shiri_ardeshiryahoo.com

دکتر فرهاد سراجی

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان

http:elearner.blogfa.com
fserajigmail.com

دکتر نصراله عرفانی

روانشناسی تربیتی دانشیار دانشگاه پیام نور همدان

erfani_nasr1344yahoo.com

دکتر حسین شمس

فلسفه تطبیقی استادیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مقصودی همدان

shams4747yahoo.com

دکتر داریوش امینی

روانشناسی استادیار دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مقصودی همدان

amini_daryoushyahoo.com

دکتر زهره کرمی

علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی دانشگاه فرهنگیان- پردیس شهید باهنر همدان

karami_zyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکترمحمدهادی محمودی

آموزش زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا

mhmahmoodiyahoo.com

ویراستار ادبی

دکتر محمد پاک‎نهاد

ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مقصودی همدان

mpaknahad7gmail.com

ویراستار

دکتر الهام عرفانی آداب

دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر همدان

erfani.er88gmail.com

مدیر داخلی

دکتر مریم ترکاشوند

زبان و ادبیات فارسی معاون آموزشی، فرهنگی و پژوهشی پردیس شهید باهنر همدان

torkashvand.magmail.com

صفحه آرا

خانم مهرانگیز جمشیدی

آموزش و پرورش

mjam6395gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود تلخابی

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت عضو هیأت علمی رسمی دانشگاه فرهنگیان

talkhabiusgmail.com