شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان درس «تفکر و سواد رسانه‌ای»

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، رشته برنامه‌ریزی درسی، آموزگار، چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران

2 دانشیار، رشته فناوری آموزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار، رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

سواد رسانه‌‌ای بدین معنا نیست که فراگیر صرفاً تعریف رسانه را یاد بگیرد. فراگیر باید یاد بگیرد که رسانه چه تأثیری بر ما می‌گذارد. منظور از سواد رسانه‌ای، تجهیز کردن دانش‌آموزان رسانه‌ها با توانایی و مهارت‌های تحلیل، نقد و ارزشیابی محتوای رسانه‌ها است. با توجه به اهمیت آموزش سواد رسانه­ای و جدید بودن درس «تفکر و سواد رسانه­ای» شناسایی صلاحیت­های حرفه­ای معلمان درس تفکر و سواد رسانه­ای حائز اهمیت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان درس تفکر و سواد رسانه‌ای طراحی و اجرا شد. این پژوهش به شیوه کیفی و با روش مطالعه موردی بود. جامعه آماری شامل معلمان درس تفکر و سواد رسانه‌ای شهرستان بیرجند و متخصصان تعلیم و تربیت در سطح کشور بود. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و بر اساس اشباع نظری، 12 نفر معلم و 3 نفر متخصص مصاحبه شدند. داده‌های به‌دست‌آمده به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند. دانش رسانه‌ای، مهارت رسانه‌ای، نگرش رسانه‌ای، آموزش مهارت‌های تفکر، دانش تربیت رسانه‌ای و سواد‌های پشتیبان، شش دسته صلاحیت­های مورد نیاز معلمان تفکر و سواد رسانه­ای بودند که در قالب مضمون اصلی در پژوهش حاضر شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Professional Competencies in the Teachers of the Course of “Thinking and Media Literacy”

نویسندگان [English]

  • davood kavosi 1
  • mohammad Ali rostaminezhad 2
  • Mohammad Akbari-Booreng 3
1 MA. In curriculum development, elementary school teacher, Chabahar, Sistan and Baluchestan, Iran
2 Associate professor of educational technology, University of Birjand, Iran
3 Associate professor of curriculum development, University of Birjand, Iran
چکیده [English]

Media literacy does not mean that the learner simply learns to define the media; the learner must learn how the media can affect us. Media literacy means equipping media students with the ability and skills to analyze, critique and evaluate media content. Considering the importance of educating media literacy and the novelty of thinking and media literacy course, recognizing the teachers' professional competencies for this course is important. This research aims to examine the professional competencies of teachers in the field of thinking and media literacy. This research is a qualitative study with a case study method. The statistical population included the teachers of thinking and media literacy in Birjand city and education specialists in Iran. Using purposive sampling method based on theoretical saturation, 12 teachers and 3 experts were interviewed. The obtained data were analyzed using qualitative content analysis. The findings showed that 1) media knowledge; 2) media skills; 3) media attitudes; 4) thinking skills training; 5) media education; and 6) supporting knowledge were the six types of teachers' professional competencies in the media literacy course which were identified in the main topic of the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • professional competence
  • teaching thinking
  • media literacy
  • media education