پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس هوش هیجانی و رضایت از زندگی در بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان زاوه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد، بیرجند، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس هوش هیجانی و رضایت از زندگی معلمان زن و مرد شهرستان زاوه انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه معلمان زن و مرد دوره ابتدایی شهرستان زاوه در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای 180 نفری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که به دلیل وجود کرونا و عدم حضور معلمان در مدارس پرسشنامه‌های هوش هیجانی(شات، 1998)، رضایت از زندگی (دینر و همکاران، 1985) و بهزیستی روان‌شناختی (ریف، 1980) به‌صورت برخط از طریق شبکه‌های اجتماعی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرم‌افزار SPSS-24 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد بین هوش هیجانی و رضایت از زندگی با بهزیستی روان‌شناختی رابطه‌ای معنادار وجود دارد و هوش هیجانی و رضایت از زندگی سهم معناداری در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دارند که در معلمان مرد 31 درصد و در معلمان زن 42 درصد از واریانس بهزیستی روان‌شناختی را تبیین می‌کنند. همچنین نتایج نشان داد در معلمان مرد، هوش هیجانی با 23/0درصد سهم معنادار و مثبتی در بهزیستی روان‌شناختی داشته است ولی در معلمان زن هوش هیجانی با 22/0درصد و رضایت از زندگی 20/0 توانایی تقریباً یکسانی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی داشتند. نتایج این پژوهش از نقش هوش هیجانی در معلمان مرد و هوش هیجانی به همراه رضایت از زندگی در معلمان زن، به‌عنوان عاملی مهم در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی حمایت می‌کند که می‌تواند کمک‌کننده خوبی در ارائه پیشنهاد‌های کاربردی در این حوزه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Psychological Well-Being on the Basis of Emotional Intelligences and Life Satisfaction within Primary Teachers in Zaveh City

نویسندگان [English]

  • Raziyeh َAbedini velamdehy 1
  • faezeh ravanbakhsh 2
1 PhD. Candidate, industrial and organizational psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 MA. Student, educational psychology, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

 
The aim of the present study was to investigate the prediction of psychological well-being based on emotional intelligence and life satisfaction of male and female teachers. The statistical population of the study included all male and female primary school teachers in Zaveh city in the academic year of 1399, from among whom 180 primary school teachers were selected based on simple random sampling procedure. Due to the Corona virus pandemics, participants completed the Emotional Intelligences (Shot, 1998), Life Satisfaction (Diener at el, 1985) and Psychological Well-Being (Ryff, 1980) questionnaires via online channels. Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis were used to analyze the data through SPSS software version 24. The findings showed that there is a significant relationship between emotional intelligence and life satisfaction with psychological well-being. Emotional intelligence and life satisfaction have a significant role in predicting psychological well-being. They account for 31% of variation of psychological well-being in the male teachers and 42% of variation of psychological well-being in the female teachers. Also, the results of comparative analysis showed that in male teachers, emotional intelligence with 23% had a significant and positive contribution to psychological well-being, but in female teachers, emotional intelligence with 22% and life satisfaction of 20% had almost the same contribution to predict psychological well-being. The results of this study support the role of emotional intelligence in male teachers and emotional intelligence along with life satisfaction in female teachers, as an effective factor in predicting psychological well-being that can be a facilitating issue in providing practical suggestions in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological well-being
  • Emotional Intelligences
  • life satisfaction
  • Teachers