بازتاب هوش عاطفی در عملکرد شغلی معلمان منطقه 15 تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی بازتاب هوش عاطفی در عملکرد شغلی معلمان منطقه 15 تهران در سال تحصیلی 98-99 بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل به تعداد 1248 نفر بود. بر اساس فرمول کوکران 295 نفر (115 مرد و 180 زن) به‌صورت تصادفی ساده به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد هوش عاطفی شرینگ (1996) با 34 گویه و با پایایی 94/0 و عملکرد شغلی پورتر با 24 گویه و با پایایی 90/0 استفاده گردید. هم‌چنین روایی هر دو پرسشنامه توسط ده نفر از استادان صاحب‌نظر مورد تأیید قرار گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری از دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار spss استفاده شد که در سطح توصیفی از شاخص‌های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین هر یک از مؤلفه‌های هوش عاطفی (خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزی، مهارت‌های اجتماعی و هوشیاری اجتماعی) و عملکرد شغلی رابطه معنادار وجود دارد. هوش عاطفی از طریق چهار مؤلفه خودکنترلی، همدلی، انگیزش و مهارت‌های اجتماعی می‌تواند عملکرد شغلی معلمان را پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reflection of Emotional Intelligence in Teachers' Job Performance in District 15 of Tehran

نویسنده [English]

  • Mahmood Safari
. Faculty Member, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the reflection of emotional intelligence on the job performance of teachers in district 15 in Tehran in the academic year of 2019-2020. The statistical population of the study included all 1248 employed teachers. Based on the Cochran's formula, 295 people (115 males and 180 females) were randomly selected as the sample. For data collection, the standard Shering Emotional Intelligence Questionnaire (1996) with 34 items with reliability of 0.94 and Porter's Job Performance with 24 items and estimated reliability of 0.90 were used. The validity of both questionnaires was also confirmed by ten qualified professors. In order to analyze statistical data, both descriptive and inferential statistics were employed, using SPSS software. At the descriptive level, frequency, mean, and standard deviation were used.Considering inferential statistics, Pearson correlation and multiple regression were used. The results showed that there was significant relationship between each of the components of emotional intelligence (self-awareness, self-control, self-motivation, social skills and social awareness) and job performance. Emotional intelligence can predict employees' job performance through four components of self-control, empathy, motivation, and social skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Performance
  • Emotional Intelligence