دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، زمستان 1399، صفحه 1-120 

علمی پژوهشی

1. مؤلفه‎ های آزادسازی برنامه درسی با تأکید بر نقش معلم

صفحه 1-23

رضا معصومی نژاد؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ فیروز محمودی؛ یوسف ادیب