دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1398، صفحه 1-87 

علمی پژوهشی

1. رابطه عملکرد شغلی و خودکارآمدی با توسعه حرفه‌ای دبیران دوره متوسطه ناحیه 2 شهر قم

صفحه 1-14

فاطمه حسین پور؛ سیف اله فضل الهی قمشی؛ مهدی محمدی