نقش واسطه‌ای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی (مورد مطالعه: معلمان شهر فیرزآباد)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورشو لهستان

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی نقش واسطه­ای مدیریت کیفیت جامع در رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی معلمان است. روش پژوهش، همبستگی و جامعه آماری، شامل معلمان شهر فیروزآباد به تعداد 440 نفر بود، که با استفاده از جدول مورگان 205 نفر از آنان به عنوان نمونه، تعیین و با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی انتخاب شدند و در نهایت ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه­های فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، انگیزش شغلی هاکمن و اُلدهام (1975) و مدیریت کیفیت جامع میتال و همکاران (2011)) بین آن­ها توزیع شد. داده­ها با مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با مدیریت کیفیت جامع و انگیزش شغلی معلمان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین بین مدیریت کیفیت جامع و انگیزش شغلی معلمان رابطۀ مثبت و معناداری وجود داشت (01/0>P). ضرایب تعیین نشان داد که 23 درصد از واریانس مدیریت کیفیت جامع توسط فرهنگ سازمانی و 24 درصد از واریانس انگیزش شغلی معلمان توسط متغیرهای فرهنگ سازمانی (انسجام و هماهنگی و ایجاد تغییر) و مدیریت کیفیت جامع (کار تیمی، سنجش و بازخورد و آموزش و توسعه) تبیین و پیش‌بینی شده است. در نتیجه، می­توان گفت که مدیریت کیفیت جامع در رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلی معلمان نقش میانجی و مؤثری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Total Quality Management (TQM) on the Relationship between Organizational Culture and Job Motivation (A Case Study: Teachers of Firoozabad City)

نویسندگان [English]

  • zahra Momenfar 1
  • vahid dastyar 2
  • Golafrooz ramezani 3
1 Ph.D. Candidate of Organizational Behavior Management, Ferdowsi University of Mashhad and University of Warsaw, Poland
2 . Ph.D. Candidate of Sociology, Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 Ph.D. Candidate of Higher Education Development Planning, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of total quality management (TQM) on the relationship between organizational culture and teachers' job motivation. In this survey statistical population included 440 teachers in Firoozabad City, of which 205 of them were selected as a sample using Morgan table and using class and relative sampling method. For data collection, Organizational Culture Questionnaire of Denison (2000), Job Motivation Questionnaire of Hackman & Oldham (1975), and Total Quality Management Questionnaire of Mittel et al. (2011) were distributed The validity of the scales was assessed through content validity. Cronbach's alpha (α <0.70) was also used to estimate their reliability. The data were tested by structural equation modeling. The results showed that there is a positive and significant relationship between organizational culture with TQM and teachers' job motivation (P <0.01). There was also a positive and significant relationship between TQM and teachers' job motivation (P <0.01). The coefficient of determination showed that 23% of the variance of total quality management was explained by organizational culture. And 24% of the variance of teachers' job motivation was explained and predicted by the variables of organizational culture (cohesion and coordination and change) and TQM (teamwork, assessment and feedback, training and development). Finally, it can be said that TQM played a mediating and effective role in the relationship between organizational culture and teachers' job motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • Total Quality Management
  • Job motivation
  • Teachers