مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده و بدون‌مشارکت در طرح جابر 1400-1399

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 کارشناس جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد، تربت حیدریه، ایران

4 کارشناس تاریخ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

از آنجا که افراد با ویژگی‌های شخصیتی متفاوت، اقدامات متفاوتی برای حضور در طرح‌های معرفی‌شده از سوی آموزش و پرورش و به‌خصوص طرح جابر بن حیان از خود نشان می‌دهند، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده در طرح جابر و بدون­مشارکت‌ در طرح جابر در شهرستان زاوه در سال تحصیلی 1400-1399 بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای است. جامعه آماری شامل 320 نفر از معلمان ابتدایی شهرستان زاوه بودند که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس، 104 نفر از آنها انتخاب شدند (61 نفر افرادی که در طرح جابر مشارکت داشتند و 43 نفر افرادی که در طرح جابر مشارکت نداشتند) که به دلیل وجود کرونا و عدم حضور معلمان در مدارس از طریق پرسشنامه آنلاین و شبکه‌های اجتماعی واتساپ و تلگرام ارزیابی شدند. در این پژوهش، شرکت‌کنندگان پرسشنامه شخصیت مک‌کری و کاستا(1975) را تکمیل نمودند. برای تحلیل یافته‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آزمون t برای دو گروه مستقل با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویراست 24 استفاده‌ شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، میزان برون‌گرایی، توافق­جویی و وظیفه‌شناسی معلمان مشارکت‌کننده در طرح جابر بیشتر از میزان برون‌گرایی، توافق­جویی و وظیفه‌شناسی در معلمانی است که در طرح جابر شرکت نداشته‌اند. با توجه به اینکه ویژگی‌های شخصیتی به‌عنوان عامل مهم و تأثیرگذار در مشارکت معلمان در طرح‌های پیشنهادی آموزش و پرورش محسوب می‌شوند، بنابراین توجه به این ویژگی‌ها برای درک این موضوع ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Personality Traits of Two Groups of Participating and Not Participating Primary Teachers in The Jaber Project 1399-1400

نویسندگان [English]

  • Raziyeh َAbedini velamdehy 1
  • morteza mirzabeigi 2
  • shahrbano pishghadam 3
  • sedigheh abbasi 4
1 candidate in Industrial and Organization Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
2 MA. in Educational Psychology, Birjand University, Birjand, Iran
3 . BA. in, Natural Geography, Azad University, Torbat Heidarieh, Iran
4 BA in History, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Because people with different personality traits display different decisions to participate in projects introduced by the ministry of education and especially Jaber project, the aim of the present study was the comparison of the personality traits of two groups of participating and non-participating primary school teachers in Jaber project during 1399-1400 in Zaveh city. The method of the present research was descriptive and causal-comparative. The statistical population consisted of 320 primary school teachers from whom 104 teachers were selected as the sample of the study based on the availability principle (61 participating and 43 non-participating in the Jaber project). Due to the Corona virus problem and the absence of teachers in schools, data were collected through WhatsApp and Telegram social networks. In this study, participants completed the personality questionnaire developed by McCray and Costa (1975). To analyze the findings, descriptive statistics and independent samples T-test via SPSS software version 24. The results of the study showed that in terms of personality traits of extraversion, agreeableness and conscientiousness, there was a significant difference between the participating and non-participating teachers in Jaber project. Considering that personality traits are considered as important and influential factors in teachers' participation in the proposed projects, paying attention to these traits can be necessary to understand this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Personality trait
  • Primary school teachers
  • Jaber project
  • COVID-19
  • corona