بررسی عملکرد ناظران و راهنمایان آموزشی در طرح راهبران آموزشی و تربیتی و مقایسه آن با طرح معلمان راهنمای روستایی در استان خراسان جنوبی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه عملکرد ناظران و راهنمایان آموزشی در طرح راهبران آموزشی و تربیتی و طرح معلمان راهنما در استان خراسان جنوبی بود. بدین منظور، معلمان شاغل در کلاس­های چندپایه در استان خراسان جنوبی -که تجربه لازم و کار با معلمان راهنما و راهبران آموزشی و تربیتی را داشتند- به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند؛ که تعداد آنها 186 نفر بود. از این تعداد، با استفاده از فرمول کوکران 125 نفر به‌طور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی ترک­زاده و نوروزی (1389) بر مبنای مدل اولیوا و پاولز (2004) بود. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 96/0 و روایی آن با استفاده از روش تحلیل گویه بین 58/0 تا 92/0 محاسبه و تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون­های t تک‌نمونه‌ای، t مستقل، تحلیل واریانس و آزمون شفه استفاده شد. نتایج، حاکی از آن بود که معلمان عملکرد معلمان راهنمای روستایی را پایین­تر از حد متوسط و عملکرد راهبران آموزشی را بالاتر از حد متوسط ارزیابی کرده­اند. مقایسه عملکرد راهبران آموزشی و تربیتی با معلمان راهنما حاکی از آن است که راهبران آموزشی موفق­تر از معلم راهنمایان عمل کرده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Educational Guides and Supervisors’ Performance in Educational Administrators’ Plan and Comparing it with Rural Guidance Teachers’ Plan in South Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • mitra ezati 1
  • ali seyfi 2
  • faeze mohamadesmaeely 3
1 Assistant professor, department of management and curriculum development, University of Tehran, Iran
2 . PhD candidate of educational management, University of Tehran, Iran
3 MA in educational management, Allame Tabatabaii University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current study aims to assess educational supervisors’ performance in educational administrators’ plan and compare it with rural guidance teachers’ plan in South Khorasan province. For this purpose, 186 teachers working in multi-level classes in the South Khorasan province, who have work experience as a guidance teacher and an educational administrator, were considered as the research population, from among whom 125 teachers were randomly selected as the research sample using Cochran formula. The instrument used in this study was Tork Zadeh and Norouzi’s (2010) Educational Guidance And Supervision Service Scale which was prepared based on Oliva and Pawalas’ (2004) model. The reliability of the instrument was calculated as 0.96 using Cronbach's alpha, and its validity was calculated and confirmed between 0.58-0.92 using item analysis. One-sample T-test, independent-sample T-test, Analysis of variance (ANOVA) and the Scheffe test were used to analyze the data. The results showed that teachers assessed performance of rural guidance teachers below the average in general. In addition, teachers generally evaluated the performance of educational administrators above the average. Finally, it was found that educational administrators generally have been more successful than guidance teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Supervision
  • Educational Administrators
  • Guidance Teachers
  • Multi-level Classes