نویسنده = صدیقه عباسی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دو گروه معلمان ابتدایی مشارکت‌کننده و بدون‌مشارکت در طرح جابر 1400-1399

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 37-55

راضیه عابدینی ولامدهی؛ مرتضی میرزابیگی؛ شهربانو پیشقدم؛ صدیقه عباسی